Quyết định 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 về việc Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Xem chi tiết tại đây: Quyết định 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016