Một số hình ảnh Logo về xi măng Hoàng Thạch

 

  

Nguồn tin: Công ty xi măng Hoàng Thạch cung cấp