Những vấn đề chung (số 3-2018) 2018-07-04 03:22:31

Kính thưa đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo tỉnh Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo và cán bộ, công chức của Sở Khoa học và Công nghệ qua các thời kỳ Thưa toàn thể các đồng chí Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng đồng chí Thứ trưởng và các đồng chí đại diện cho các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ rất vui mừng về dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng và chúc mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5.

Trước hết, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND  tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ qua các thời kỳ; các nhà khoa học đã và đang công tác trong lĩnh vực khoa học. Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Lễ kỷ niệm 50 năm thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể các đồng chí

Qua phóng sự và bài diễn văn kỷ niệm đã cho chúng ta thấy được quá trình phấn đấu xây dựng, phát triển và trưởng thành về nhiều lĩnh vực của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh nhà trong suốt 50 năm qua. Tôi đánh giá Sở Khoa học và Công nghệ đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua các thời kỳ.

Cách đây năm thập kỷ, Ban Khoa học và Kỹ thuật Hải Hưng, tiền thân của Sở Khoa học và Công nghệ ngày nay đã được thành lập. Ra đời trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh và phải trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử cách mạng, nhưng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ; các nhà khoa học của tỉnh đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; khắc phục mọi khó khăn, tích cực nghiên cứu, ứng dụng các công trình, đề tài khoa học vào thực tế ở địa phương, góp phần tích cực vào việc tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống việc làm cho người dân. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học của tỉnh không ngừng lớn mạnh và ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiều đồng chí tuổi cao, hoặc đã nghỉ công tác nhưng vẫn rất nhiệt tình, hăng hái, say mê nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống của nhân dân.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, trước yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhiều cơ chế, chính sách do ngành khoa học tham mưu ban hành đã phát huy được hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong công tác nghiên cứu khoa học đã có nhiều công trình, đề tài, dự án được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, được người dân và doanh nghiệp đón nhận, nhất là các công trình, đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ và lĩnh vực khoa học Y, Dược..., góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh trong những năm qua.

Kính thưa toàn thể các đồng chí

Có thể nói là khoa học và công nghệ đóng vai trò rất quan trọng mọi giai đoạn phát triển của xã hội. Từ năm 1964, Đảng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, đã phát động 3 cuộc cánh mạng, đó là: Cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật và cách mạng tư tưởng - văn hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt và điều đó đến nay vẫn còn phù hợp, nhất là việc chúng ta mở cửa, hội nhập và thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trách nhiệm của những người làm khoa học và công nghệ ngày càng được đề cao nhằm phát huy sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với mục tiêu phấn đấu đưa Tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tôi đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là các nhà khoa học trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Sử dụng hiệu quả kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trú trọng công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để thực hiện được điều đó, chúng ta phải có cơ chế chính sách rõ ràng, phải tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nghiệm thu, thanh quyết toán các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thứ hai, Sở Khoa học và Công nghệ phải là đầu mối và phối hợp với các cơ quan chức năng, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ. Tăng cường hoạt động tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hướng đi cần được quan tâm là khoa học và công nghệ phải gắn kết với doanh nghiệp, với thực tiễn sản xuất kinh doanh và phải có sự tham gia, đối ứng tích cực của doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển công nghệ và bao tiêu sản phẩm.

Phát huy hiệu quả ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là việc triển khai nhân rộng và đưa kết quả các đề tài khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu, tổng kết vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Hải Dương là một tỉnh công nghiệp.

Thứ ba,Đổi mới một cách căn bản công tác tuyển chọn, nghiệm thu, tổng kết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hội đồng nghiệm thu các đề tài khoa học yêu cầu phải có chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực nghiên cứu đó. Sở Khoa học và Công nghệ cần đề xuất với tỉnh có cơ chế chính sách để mời các chuyên gia đầu ngành ở Trung ương làm phản biện trong các Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, các tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài tỉnh tham gia chủ trì và thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ tư,Nhiệm vụ của công chức, viên chức đang công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ là phải chú trọng việc nghiên cứu, chú trọng chất lượng công việc, phải là người đi đầu và hỗ trợ được nhiều tổ chức doanh nghiệp trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý gắn với sắp xếp tổ chức, bộ máy của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18 và số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Kính thưa toàn thể các đồng chí

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba của Sở Khoa học và Công nghệ, một lần nữa thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh xin cảm ơn tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và đặt biệt là đồng chí Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã trực tiếp về dự. Chúng tôi mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Hải Dương nói chung và Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương nói riêng hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Chúng tôi cũng mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai các đề tài, dự án cấp nhà nước, đặc biệt là việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu trên đất Hải Dương để cho người dân và các doanh nghiệp của Hải Dương được hưởng thụ các thành quả của khoa học và công nghệ mang lại.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tôi xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khoẻ tới các đồng chí lãnh đạo Bộ và các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã giành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương.

Một lần nữa,thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các bác, các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ qua các thời kỳ, luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 3 ra tháng 6 năm 2018

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912