Lĩnh vực An toàn bức xạ và Hạt nhân 2017-12-18 03:11:16

Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương về việc thành lập Đoàn kiểm tra an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 31/10/2017 đến ngày 30/11/2017, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đối với 16 cơ sở tiến hành công việc bức xạ gồm: Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam; Công ty TNHH TeiKoKu Việt Nam; Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam; Công ty TNHH Điện tử Taisei Việt Nam; Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam; Công ty TNHH Uniden Việt Nam; Công ty TNHH Máy Brother Việt Nam; Công ty TNHH Quốc tế Jaguar Hà Nội; Công ty TNHH Taishodo Việt Nam; Công ty TNHH Dây cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam; Công ty TNHH During Việt Nam; Công ty TNHH Prettl Việt Nam; Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc; Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso; Công ty TNHH Aiden Việt Nam; Công ty TNHH Điện tử Iriso Việt Nam

Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã làm việc với 16 cơ sở tiến hành công việc bức xạ. Trên cơ sở kiểm tra, xác minh các nội dung theo Quyết định kiểm tra, Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả như sau:

Số tổ chức đượckiểm tra về an toàn bức xạ là 16 cơ sở bức xạ. Trong đó có 15 cơ sở bức xạ có vốn đầu tư nước ngoài, 01 cơ sở bức xạ vốn đầu tư trong nước; các cơ sở đều có đủ tư cách pháp nhân, có giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

- Tổng số thiết bị bức xạ đã được kiểm tra tại 16 cơ sở tiến hành công việc bức xạ: 21 thiết bị phát tia X.

- Tình trạng khai báo và giấy phép tiến hành công việc bức xạ: Có 15/16 cơ sở bức xạ chiếm 100% số cơ sở bức xạ đã thực hiện đầy đủ việc khai báo, lưu giữ và đã được Cục An toàn bức xạ cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ còn hạn (01 cơ sở đã hết hạn). Hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ của các cơ sở bức xạ được lưu giữ đầy đủ theo quy định, có tài liệu kỹ thuật của thiết bị và hồ sơ đánh giá an toàn bức xạ, báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ tại các cơ sở bức xạ định kỳ hằng năm.

- Tất cả các cơ sơ bức xạ đều có biên bản kiểm xạ đánh giá an toàn tại nơi sử dụng định kỳ hàng năm, kết quả đều đảm bảo an toàn bức xạ đối với dân chúng và nhân viên bức xạ.

- Kết quả kiểm xạ khu vực làm việc do Đoàn kiểm tra thực hiện: Đoàn kiểm tra kiểm xạ khu vực đặt 14/21 thiết bị bức xạ (01 thiết bị lưu kho và 6 thiết bị tạm dừng bảo dưỡng) của các cơ sở bức xạ bằng thiết bị đo suất liều Thermo, kết quả đo cho thấy mức suất liều tại khu vực làm việc và các vị trí xung quanh của các cơ sở bức xạ đều nằm trong giới hạn phông môi trường, đảm bảo an toàn bức xạ đối với dân chúng và nhân viên bức xạ.

- Tất cả các cơ sở bức xạ đều treo nội quy an toàn bức xạ, hồ sơ sử dụng thiết bị: sổ theo dõi vận hành thiết bị, sổ theo dõi kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, sổ theo dõi sửa chữa thiết bị cập nhật đầy đủ thời gian. Tài liệu thiết bị hướng dẫn vận hành thiết bị, bảo quản thiết bị, xử lý và sửa chữa hỏng hóc bằng tiếng Việt.

- Tình trạng về cán bộ phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ (số lượng chứng chỉ NVBX, trang bị liều kế cá nhân, khám sức khỏe định kỳ): Số lượng người phụ trách an toàn bức xạ của 16 cơ sở bức xạ là 16 người; Người phụ trách an toàn đều có Quyết định bổ nhiệm theo quy định, đa số đều nắm vững tốt kiến thức chuyên môn và quy định của Luật Năng lượng nguyên tử. Nhân viên bức xạ của các cơ sở đều được tham gia khóa đào tạo an toàn bức xạ theo quy định. 100% người phụ trách an toàn có chứng chỉ nhân viên bức xạ do Cục An toàn bức xạ cấp phép còn hiệu lực (trừ 01 người phụ trách an toàn bức xạ đã hết giá trị).

- Việc khám sức khỏe định kỳ cho các nhân viên bức xạ: Các cơ sở được kiểm tra đều có hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ, nội dung khám sức khỏe được thực hiện theo quy định của Bộ y tế.

- Trang bị và đọc liều kế cá nhân: 100% nhân viên bức xạ được trang bị liều kế cá nhân (có những cơ sở được bố trí 02 liều kế/01 nhân viên bức xạ); được tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ đều đặn 03 tháng/lần, liều chiếu xạ cá nhân của nhân viên ở mức giới hạn an toàn cho phép và được thông báo định kỳ kết quả đọc liều cho nhân viên bức xạ. Các nhân viên bức xạ  đào tạo về an toàn bức xạ, theo qui định của Luật Năng lượng nguyên tử.

- Tất cả các cơ sở bức xạ đã xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở và thực hiện diễn tập định kỳ hằng năm theo các tình huống trong Kế hoạch đã được Cục an toàn bức xạ Hạt nhân phê duyệt. 

Kết luận về an toàn bức xạ: 16 cơ sở tiến hành công việc bức xạ được kiểm tra nêu trên đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ (quy định tại Luật năng lượng nguyên tử) liên quan đến nội dung kiểm tra, cụ thể: Việc sử dụng giấy phép khi tiến hành công việc bức xạ; bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; tập huấn kiến thức về an toàn bức xạ; trang bị liều kế cá nhân và tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân theo quy định; khám sức khoẻ định kỳ cho nhân viên bức xạ; công tác bảo đảm an toàn bức xạ trong lưu giữ, sử dụng thiết bị bức xạ. Qua việc kiểm xạ khu vực đặt thiết bị bức xạ do Đoàn kiểm tra thực hiện bằng máy Thermo, kết quả đo cho thấy mức suất liều tại khu vực làm việc và các vị trí xung quanh nằm trong giới hạn phông môi trường, đảm bảo an toàn bức xạ cho dân chúng và nhân viên bức xạ.

                                                                                                                                                                                                          Lê Tuấn Linh

Phòng Quản lý CN và SHTT

Tin khác

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (02/07/2021)

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (02/07/2021)

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (02/07/2021)

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (02/07/2021)

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (02/07/2021)

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (02/07/2021)

Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) (02/07/2021)

Thủ tục: Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (23/09/2019)

Báo cáo thực hiện công tác an toàn bức xạ tại cở sở năm 2018 (17/12/2018)

Hoạt động Quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương (26/12/2017)

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế) (08/08/2017)

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) (08/08/2017)

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (08/08/2017)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (08/08/2017)

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) (07/08/2017)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Phạm Văn Mạnh - Q.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.