Những vấn đề chung (số 4-2017) 2017-08-28 00:43:07

  Đầu tháng 7 năm 2017, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thức III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự có mặt của 90 đại biểu chính thức đại diện cho 475 hội viên đang công tác tại 34 tổ chức cơ sở Hội trong Khối.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, của Ban Thường vụ Hội cựu chiến binh tỉnh Hải Dương, hoạt động của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh (gọi là Hội Cựu chiến binh Khối) nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

Đoàn kết, vận động cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Hội viên thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, nhất là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”, có trách nhiệm trong việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, là tấm gương để lớp trẻ học tập. Các hội cơ sở đến Hội Cựu chiến binh Khối luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục, động viên, khích lệ các hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhiệm kỳ qua 100% hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, có 119 đồng chí hội viên được bầu vào cấp ủy Đảng các cấp, trong đó có 55 đồng chí tham gia Ban chấp hành đảng bộ cơ sở, 5 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, có đồng chí được bầu vào Ban thường vụ Tỉnh ủy và là lãnh đạo UBND tỉnh.

Phối hợp tốt với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ sở tham gia ý kiến và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho đoàn viên, hội viên. Động viên cán bộ, hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm, là hạt nhân đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nhiều đồng chí hội viên đã được giao chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhiều hội viên chủ trì, thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp tỉnh và cấp cở sở, những kết quả của các đề tài, dự án đã tác động vào quá trình nâng cao năng suất lao động, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể; tích cực đề xuất và áp dụng sáng kiến trong quá trình nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chung của Khối. Hằng năm 100% hội viên là đảng viên được công nhận là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí hội viên được công nhận là chiến sỹ thi đua và được các cấp khen thưởng. Với trách nhiệm và hiệu quả công tác, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và khẳng định hội viên Hội Cựu chiến binh trong Khối luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, là hạt nhân đoàn kết trong tổ chức và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Hội Cựu chiến binh Khối luôn quan tâm xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, chỉ đạo các Hội cơ sở duy trì nền nếp sinh hoạt học tập, xác định Hội là nơi tập hợp lực lượng cựu chiến binh để động viên, vận động, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, tạo điều kiện giúp đỡ về kiến thức chuyên môn, phương pháp, tác phong công tác, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Chỉ đạo các Hội cơ sở thường xuyên duy trì quỹ hằng năm đạt 300.000 đồng/người. Cùng với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên thực hiện các phòng trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, Quỹ khuyến học, khuyến tài, ủng hộ các Quỹ do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động. Nhiệm kỳ qua đã thành lập mới 2 Hội cơ sở, kết nạp mới 38 hội viên, làm thẻ hội viên cho 62 đồng chí, xét đề nghị trao Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 172 đồng chí, chuẩn y kịp thời Ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ sở trong Khối. Trong nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh Khối đã 3 lần được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 2 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen; có 34/34 Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 65% đạt xuất sắc, nhiều Hội cơ sở và hội viên xuất sắc được Hội cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh Khối khen thưởng.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong Khối kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng.

2. Kết nạp 100% đối tượng đủ tiêu chuẩn vào Hội.

3. Hằng năm có 95% trở lên cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có từ 50% đến 60% đạt xuất sắc; 100% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu” và 100% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”.

4. Có 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, không có hội viên vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.

5. Hằng năm mỗi cơ sở Hội trong Khối phối hợp với các đoàn thể cùng cấp có ít nhất 1 hoạt động phong trào thi đua do cấp trên phát động.

6. Phấn đấu xây dựng quỹ Hội luôn duy trì với số tiền bình quân hằng năm đạt 500.000 đồng/hội viên.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đại hội đã nhất trí thông qua 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp:

Thứ nhất: Đoàn kết vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong Khối giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Thứ hai: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; động viên cán bộ, hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, góp phần thực hiện chất lượng, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba: Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa; phối hợp tham gia thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên cựu chiến binh.

Thứ tư: Tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Thứ năm: Tuyên truyền hoạt động đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Thứ sáu: Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối khoá III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí, bầu 3 đồng chí đại biểu cùng 2 đại biểu đương nhiệm đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI. Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Ban Kiểm tra và Trưởng ban kiểm tra; bầu đồng chí Nguyễn Đức Hạnh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

 

 Nguyễn Văn Vóc

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Khoa học và Công nghệ

Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 8 năm 2017

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912