Môi trường 2008-12-29 04:14:19

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG NHỮNG NĂM QUA Ở HẢI DƯƠNG Ngày 22/5/1993 Chính phủ đã ra Nghị định số 22/CP qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT). Căn cứ vào Nghị định trên, ngày 06/9/1993 Liên Bộ KH,CN&MT và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ đã ra Thông tư Liên tịch số 1450/LB-TT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan quản lý KH,CN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nội dung Thông tư đã thống nhất tên gọi của Cơ quan quản lý KH,CN&MT. Ngày 05/02/1994 UBND tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) đã có Quyết định số 107/QĐ-UB qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH,CN&MT. Theo quyết định này cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở bao gồm 7 đầu mối trực thuộc Sở, trong đó có Phòng Quản lý môi trường để thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở công tác quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương.

Phòng Quản lý môi trường (QLMT) được thành lập với 4 biên chế ban đầu, đến năm 2002 được bổ sung thêm 1 biên chế, đưa tổng số biên chế của phòng lúc này lên 5 người. Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập theo Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/ 2003 của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương đã ra Thông báo số 688-TB/TU ngày 27/5/2003 về thành lập Sở TNMT Hải Dương và đổi tên Sở KH,CN&MT thành Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN). Phòng QLMT được tách khỏi Sở KHCN và chuyển về trực thuộc Sở TNMT từ ngày 01/7/2003. Thực hiện Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ về việc qui định tổ chức, bộ phận chuyên môn bảo vệ môi trường (BVMT) tại cơ quan nhà nước, trong đó có việc thành lập Chi cục BVMT trực thuộc Sở TNMT trên cơ sở tổ chức lại Phòng QLMT trực thuộc Sở, ngày 12/6/ 2008 UBND tỉnh đã có Quyết định số 2011/QĐ-UBND thành lập Chi cục BVMT trực thuộc Sở TNMT với tổng số cán bộ hiện có là 8 cán bộ chuyên môn từ Phòng QLMT trước đây chuyển sang.

Hơn 10 năm thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương giúp cho Giám đốc Sở, Phòng QLMT (nay là Chi cục BVMT) đã thực hiện được một số công việc chính về chuyên môn cũng như quản lý nhà nước về môi trường và đã góp một phần vào việc ngăn ngừa ô nhiễm, xử lý môi trường ở địa phương. Cụ thể là: đã tham mưu cho Tỉnh uỷ và UBND tỉnh ban hành 6 văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT trên cơ sở văn bản pháp luật của Nhà nước để phù hợp với điều kiện của địa phương. Công tác giáo dục - đào tạo để nâng cao nhận thức, kiến thức về BVMT cho cộng đồng (bao gồm cán bộ làm công tác của các Sở, ngành, huyện, thành phố, các tổ chức xã hội, xã, phường và doanh nghiệp) đã tổ chức cho gần 2000 lượt cán bộ chuyên môn tham gia để phục vụ cho công tác chuyên môn của mình, đồng thời đó cũng là những tuyên truyền viên trong lĩnh vực môi trường.

- Về công tác chuyên môn: Từ năm 1994 đến nay, thực hiện đều hàng năm công tác lập báo hiện trạng môi trường của tỉnh với tần suất giám sát từ 2 lần lên 4 lần/năm; Lập qui hoạch tổng thể môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2020 và qui hoạch môi trường cho 2 huyện và thành phố Hải Dương; Đã tổ chức hướng dẫn và thẩm định được gần 400 báo cáo tác động môi trường của các cơ sở đang hoạt động và dự án đầu tư (trong đó khoảng gần 300 báo cáo Đánh giá tác động môi trường và hơn 100 bản nội dung đăng ký BVMT); Xét cấp đăng ký BVMT cho hơn 200 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; Thực hiện Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT và Thông tư số 12/2006-TT-BTNMT ngày 26/12/2006 về quản lý đối với chất thải nguy hại đã tổ chức xét cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải cho 70 cơ sở doanh nghiệp có phát sinh chất thải nguy hại; cấp giấy phép cho 1 cơ sở doanh nghiệp theo phân cấp được xử lý chất thải nguy hại để làm phụ gia trong sản xuất xi măng và 2 cơ sở xử lý chất thải nguy hại thuộc phân cấp của Bộ TNMT; cấp giấy phép cho 7 cơ sở có đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu về làm nguyên liệu sản xuất theo Thông tư Liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007 của Bộ Công thương và Bộ TNMT; Giải quyết ô nhiễm nghiêm trọng ở 9 cụm cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh nằm trong danh sách của Quyết định số 64/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Giải quyết gần 200 đơn kiến nghị của công dân và tổ chức về ô nhiễm môi trường; Phối hợp với Thanh tra của Sở TNMT và Bộ TNMT đã tổ chức được 40 cuộc thanh tra và xử lý vi phạm về môi trường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Tổ chức giám sát sau Đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các cơ sở đã lập báo cáo, đồng thời tiến hành kiểm tra thường xuyên việc tuân thủ pháp luật về BVMT của các chủ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ để xử lý những trường hợp vi phạm (đã xử lý đóng cửa đối với một cơ sở và di dời đối với 2 cơ sở vi phạm và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng).

- Về hợp tác quốc tế: Tổ chức triển khai có hiệu quả Dự án môi trường Việt Nam - Canada (viết tắt là VCEP) giai đoạn 2001-2006 ở Hải Dương; trên cơ sở kết quả thực hiện có hiệu quả dự án giai đoạn 2001-2006, Hải Dương được tiếp tục tham gia dự án này (giai đoạn 3) thời gian 2009-2014 cùng với 9 tỉnh trong cả nước. Dự án giúp đào tạo cán bộ về năng lực quản lý môi trường, đồng thời hỗ trợ trang bị về tiềm lực thiết bị quan trắc cho Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường của tỉnh.

Với lực lượng cán bộ còn rất khiêm tốn, hơn 10 năm đã thực hiện được một số công việc của quản lý trong lĩnh vực BVMT, góp phần hạn chế sự gia tăng mức độ ô nhiễm trên địa bàn tỉnh, song với đòi hỏi thực tế đang diễn ra, những công việc đã làm vẫn chưa đáp ứng được nhiều. Đó là nhiệm vụ nặng nề đặt ra cho các cán bộ làm công tác QLMT của các cấp , ngành ở địa phương, mà nòng cốt là Sở TNMT.

Nguyễn Hoài Khanh, Quyền Chi cục trưởng Chi cục BVMT Hải Dương

Thêm bình luận


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912