Lĩnh vực XHNV 2008-12-26 11:30:41

ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG THỜI KỲ MỚI

Chủ nhiệm đề tài:

Vũ Văn Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hải Dương.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hải Dương.

Thời gian thực hiện: Năm 2006.

Kết quả nghiệm thu, xếp loại: Khá.

II. MỤC TIÊU

- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác phát triển đảng viên nói chung và ở xã, phường, thị trấn nói riêng.

- Đánh giá thực trạng công tác phát triển đảng viên hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

II. TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Thực trạng tình hình công tác phát triển đảng viên ở xã, phường, thị trấn trong 5 năm 2001-2005.

1.1. Những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên ở xã, phường, thị trấn trong 5 năm 2001-2005.

Trong 5 năm qua, công tác phát triển đảng viên trong tỉnh đã được các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực, hàng năm bổ sung vào đội ngũ đảng viên một lực lượng đảng viên trẻ có sức khoẻ, có tri thức.

Các nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình... kết nạp đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Kết quả công tác kết nạp đảng viên đã có tác động tích cực tới các mặt công tác xây dựng Đảng và những thành tựu chung của công cuộc đổi mới.

Từ năm 2001 đến năm 2005, toàn tỉnh đã kết nạp 13.632 đảng viên mới, trong đó có 9.272 đảng viên được kết nạp ở xã, phường, thị trấn. Cụ thể như sau: năm 2001 kết nạp 1.845 đảng viên; năm 2002 kết nạp 1.932 đảng viên; năm 2003 kết nạp 1.860 đảng viên; năm 2004 kết nạp 1.856 đảng viên; năm 2005 kết nạp 1.779 đảng viên.

Nhìn chung, số đảng viên mới được kết nạp đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và đã góp phần làm giảm độ tuổi bình quân trong Đảng, tăng thêm sức mạnh cho Đảng.

1.2. Một số hạn chế, yếu kém.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm nhưng chất lượng chưa cao, chưa làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên.

- Công tác tuyên truyền mới tập trung khơi dậy và phát huy những "ưu điểm" nhưng chưa mạnh dạn nêu những hạn chế, "nhược điểm" của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã, phường, thị trấn hiện nay, chưa làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn những "nguy cơ" trước mắt và lâu dài đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đảng.

- Việc quán triệt Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phát triển đảng viên ở nhiều nơi còn chưa được thường xuyên và kịp thời.

- Năm năm qua, hầu hết các Đảng uỷ xã, phường, thị trấn chưa có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên.

- Các cấp uỷ mới tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà chưa chú trọng tuyên truyền vận động quần chúng phấn đấu vào Đảng.

- Trong công tác tạo "nguồn", một số cấp uỷ chưa chú trọng việc phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng.

- Việc đánh giá đối tượng kết nạp Đảng của nhiều chi bộ còn chung chung, mang tính hình thức, chưa sát tình hình cụ thể của đối tượng kết nạp Đảng.

- Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp ở các chi bộ thôn (khu dân cư) thấp.

- Tỷ lệ đảng viên trẻ tham gia các chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở cơ sở còn thấp, nguồn kế cận lâu dài của đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn chưa được chú trọng.

- Việc tổ chức xét duyệt kết nạp Đảng ở một số cấp uỷ cơ sở còn chậm. Một số cán bộ cấp uỷ chưa nắm vững nguyên tắc, thủ tục quy định về kết nạp đảng viên nên việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng chưa chặt chẽ.

2. Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở xã, phường, thị trấn.

2.1. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, phẩm chất đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

- Tập trung nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác phát triển đảng viên, coi phát triển đảng là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

- Thông qua các loại hình sinh hoạt, hội họp, các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, trước hết là ở xã, phường, thị trấn nhận thức rõ phát triển đảng viên là một nội dung trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng.

- Cần làm cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ tình hình thực trạng ưu, nhược điểm của đội ngũ đảng viên, đội ngũ cán bộ, có nhận thức đúng đắn ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên trong công cuộc đổi mới.

2.2. Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên.

- Hàng năm, Đảng bộ cơ sở cần tiến hành sơ kết công tác phát triển đảng viên, chỉ ra những mặt làm được, chưa làm được; làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, biện pháp thiết thực chỉ đạo công tác phát triển Đảng thời gian tới.

- Tập trung khắc phục những yếu kém của năm trước, nhiệm kỳ trước; làm cho công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu số lượng, đồng thời đảm bảo chất lượng, đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý giữa các đối tượng.

- Tiếp tục tiến hành việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với các tổ chức cơ sở Đảng ở xã, phường, thị trấn và các chi bộ thôn (khu dân cư). Khắc phục dứt điểm tình trạng chi bộ thôn (khu dân cư) nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên.

- Tổ chức tốt việc phân công cấp uỷ viên, đảng viên phụ trách công tác phát triển đảng viên.

2.3. Xác định rõ phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Hải Dương.

- Phương châm: Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần. Người được kết nạp vào Đảng phải thực sự là những quần chúng tiêu biểu, có uy tín trong các đoàn thể quần chúng, kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, coi nhẹ tiêu chuẩn.

- Phương hướng: Chú trọng bồi dưỡng xét kết nạp những đoàn viên thanh niên có trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn cao, có thành tích xuất sắc trong các phong trào hành động cách mạng của các đoàn thể, quần chúng ở cơ sở, nhất là những cán bộ Đoàn tiêu biểu.

- Về tiêu chuẩn kết nạp Đảng: Trên cơ sở những tiêu chuẩn chung đối với người xin vào Đảng, khuyến khích kết nạp vào Đảng những quần chúng có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

2.4. Quy hoạch và bồi dưỡng "nguồn" phát triển đảng viên.

- Quy hoạch "nguồn" phát triển đảng viên cần đảm bảo các yêu cầu: Đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý; đảm bảo chất lượng; đảm bảo về phẩm chất chính trị; có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ văn hoá tối thiểu tốt nghiệp trung học cơ sở, có năng lực thực tiễn trong các phong trào quần chúng.

- Định kỳ hàng tháng, cùng với việc rà soát quy hoạch, các chi uỷ xem xét lựa chọn những đối tượng kết nạp để bồi dưỡng.

- Tăng cường chỉ đạo các tổ chức quần chúng phân công, giao nhiệm vụ phù hợp cho đối tượng kết nạp Đảng.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc phân công đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng kết nạp Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên và giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

2.5. Tập trung xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác vận động quần chúng và công tác xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh toàn diện.

- Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể quần chúng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hướng về cơ sở, thông qua hoạt động để tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên.

- Đặc biệt chú trọng xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng.

2.6. Thực hiện tốt quy trình kết nạp đảng viên.

- Đối với những đối tượng có đủ tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng, các chi bộ cần kịp thời hướng dẫn, nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ xét kết nạp.

- Tổ chức tốt việc xét kết nạp đảng viên, đảm bảo nguyên tắc, phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng, tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn, đồng thời chấn chỉnh kịp thời tư tưởng hẹp hòi, định kiến, đặt yêu cầu quá cao đối với người xin vào Đảng.

- Lễ kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cần được tổ chức trang trọng, chu đáo, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đảng viên.

2.7. Một số giải pháp khác.

- Nội dung công tác phát triển đảng viên ở xã, phường, thị trấn cần được nhấn mạnh trong các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; những hạn chế, yếu kém trong công tác phát triển Đảng cần được khắc phục kịp thời.

- Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ quản lý đảng viên, đôn đốc cơ sở đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo nguồn, xét kết nạp đảng viên.

- Đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng ngay tại xã, phường, thị trấn hoặc theo từng Đảng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng tham gia học tập đạt kết quả tốt.

III. NHÂN RỘNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kết quả nghiên cứu của đề tài chưa được chuyển hoá thành văn bản chỉ đạo của cấp uỷ Đảng nên chưa có tác dụng thực tiễn.

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912