Bảo vệ môi trường 2011-06-03 02:20:58

Năm 2010 đánh dấu nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Hải Dương. Cũng là thời điểm kết thúc công tác bảo vệ môi trường của tỉnh ta giai đoạn 2005 – 2010. Trong 5 năm qua, công tác bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Vic_x_l_rc_ti_Bi_rc_Soi_Nam_lun_c_c_bit_quan_tm
Xử lý rác thải tại bãi rác Soi Nam (Thành phố Hải Dương).
Ảnh Hải Ninh
Trước hết là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản tạo được một hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường tương đối toàn diện và đồng bộ. Nhiều vấn đề về công tác môi trường đã được cụ thể hoá trong những chỉ thị và quyết định như: Chỉ thị số 54/CT-TU ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Tỉnh uỷ về "Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước"; Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 26/02/2007 của UBND tỉnh về việc "Nghiêm cấm xả nước thải không đạt tiêu chuẩn vào môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương"; Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về Bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương...Việc xây dựng Quỹ Bảo vệ môi trường và Chương trình bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2011- 2015 và định hướng 2010 đang được hoàn thiện. Nhờ đó đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn tỉnh.
Cùng với đó, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cũng được kiện toàn. UBND tỉnh đã có Quyết định về việc thành lập Chi cục Bảo vệ Môi trường; thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; thành lập Phòng Cảnh sát Môi trường trực thuộc Công an Tỉnh Hải Dương; thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường của các huyện, thị xã, thành phố, theo đó bố trí mỗi xã, phường có một cán bộ theo dõi về đất đai và môi trường.
Trên cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và hệ thống quản lý nhà nước, các hoạt động bảo vệ môi trường đã thực sự phát huy hiệu quả. Công tác kiểm soát ô nhiễm có những chuyển biến nhất định thông qua việc từng bước hoàn thiện khung chính sách trong quản lý chất lượng không khí, hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp (ô nhiễm bụi, khí thải, nước thải sản xuất, chất thải công nghiệp), quản lý kiểm soát nhập khẩu phế liệu, duy trì hoạt động quan trắc môi trường phục vụ công tác xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường địa phương hàng năm. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường các lưu vực sông cũng đang được quan tâm; công tác quản lý chất thải nguy hại đã từng bước chuyển biến. Việc đánh giá tác động môi trường đã đi vào nề nếp, từ năm 2005 đến nay có hơn 300 dự án đầu tư đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, 39 đề án bảo vệ môi trường và nhiều dự án, hoạt động đầu tư đã thực hiện đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường. Hàng năm Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên điạ bàn tỉnh. Năm 2009 đã xác định được 55 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và 11 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý. Đến nay một số cơ sở đang hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm để xin ra khỏi cơ sở gây ô nhiễm môi trường và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường được triển khai liên tục, ngày một mở rộng. Tính từ năm 2006 đến tháng 08/2010 riêng Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm 126 cơ sở. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 197 cơ sở, khu, cụm công nghiệp, trong đó có 11 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Qua kiểm tra đã xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; 5 doanh nghiệp bị đình chỉ sản xuất cho đến khi xử lý chất thải, nước thải bảo đảm quy chuẩn môi trường cho phép.
Trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên chủ động tiến hành một cách đa dạng hướng dẫn các Sở, ngành, huyện, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các sự kiện, chiến dịch truyền thông môi trường. Hoạt động nâng cao nhận thức môi trường trong giai đoạn 2005-2010 không chỉ dừng lại ở các sinh hoạt mang tính văn hoá, xã hội và nhân văn, mà còn là yếu tố quan trọng thúc đẩy tiến trình xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký 06 Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội; ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường với Công an tỉnh. Nhiều mô hình tốt trong lĩnh vực hoạt động bảo vệ môi trường đã xuất hiện. Để động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị và được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Giải thưởng Môi trường cho 06 tập thể tiêu biểu, xuất sắc. Sở đã phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức các chương trình xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường như: Chương trình Ngày Xanh, phân loại rác thải tại nguồn cho trường học, tổ chức mít tinh, phát động và dọn vệ sinh thực hiện chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian qua cũng được phát triển đúng hướng theo quan điểm đổi mới của Đảng về chính sách đối ngoại, góp một phần đáng kể nguồn đầu tư từ nước ngoài và các tổ chức quốc tế cho công tác bảo vệ môi trường. Dự án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam do Chính phủ Canada tài trợ đang được thực hiện tại tỉnh ta (giai đoạn I từ năm 2001 đến hết năm 2005; giai đoạn II từ năm 2009 đến năm 2013).
Quán triệt quan điểm "đầu tư vào bảo vệ môi trường là đầu tư phát triển", từ năm 2006, ngân sách cho bảo vệ môi trường đã được bố trí thành một nguồn riêng (chi sự nghiệp môi trường) với qui mô không thấp hơn 1% tổng chi ngân sách nhà nước. Kinh phí từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn vốn ODA đã được bố trí để xây dựng các công trình xử lý môi trường (xây dựng các bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh, hệ thống xử lý chất thải bệnh viện, nước thải sinh hoạt tập trung, lò đốt chất thải bệnh viện...), đầu tư trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường, xây dựng quy hoạch môi trường giúp cho việc thực thi các nhiệm vụ về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn của tỉnh có nhiều thuận lợi hơn.
Những thành tựu trên là rất quan trọng. Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XV cũng khẳng định: công tác môi trường tỉnh ta có nhiều chuyển biến. Mặc dù vậy, hoạt động trong công tác bảo vệ môi trường còn một số điểm hạn chế. Báo cáo Chính trị chỉ rõ: "Công tác quản lý nhà nước về môi trường còn thiếu chặt chẽ. Tình trạng ô nhiễm môi trường (nguồn nước, không khí, khói bụi, tiếng ồn, rác thải, nước thải...) diễn ra ở nhiều nơi trong tỉnh, một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nghiêm trọng nhưng chậm được xử lý và giải quyết dứt điểm".
Trong hoạt động bảo vệ môi trường 5 năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng nhận thấy những yếu kém và bất cập trong công tác như: các tổ chức chuyên môn thuộc lĩnh vực môi trường thực hiện nhiệm vụ thanh, kiểm tra còn chưa rõ ràng, chồng chéo; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của các cấp tại địa phương thực hiện chưa tốt; đầu tư cho bảo vệ môi trường mặc dù bước đầu đã có chuyển biến tích cực song còn ở mức thấp, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường; các doanh nghiệp chưa thật sự chú ý đầu tư thay đổi công nghệ, thiết bị, công trình xử lý chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường...vẫn còn tình trạng một số cấp chính quyền, doanh nghiệp chưa nhận thức đúng mức về công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; ý thức bảo vệ môi trường chưa trở thành thói quen, nếp sống của đa số dân cư. Điều đó dẫn đến những tồn tại lớn trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh ta những năm qua. Đó là việc nước thải sản xuất của các cơ sở công nghiệp trong khu chưa được xử lý cục bộ tại cơ sở trước khi đổ vào hệ thống xử lý nước thải chung của Khu. Điển hình nhất là vụ việc vi phạm của Công ty Tung Kuang, trụ sở tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương xả khối lượng lớn nước thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường (tháng 4/2010) bằng những thủ đoạn tinh vi. Việc xả chất thải độc hại không qua xử lý không những tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân trong khu vực.
Để khắc phục những yếu kém và tồn tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Phương hướng bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương Công tác Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015 nhằm đưa Hải Dương thành một tỉnh công nghiệp có tốc độ phát triển cao và bền vững. Nội dung phương hướng tập trung vào những hoạt động như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật môi trường và tập huấn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng và doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; khắc phục tình trạng bỏ trống hoặc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành; tăng cường công tác thanh, kiểm tra về sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, phối hợp chặt chẽ giữa UBND các cấp, các Sở, ngành với lực lượng cảnh sát môi trường và trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV cũng chỉ rõ một số nội dung trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh việc quy hoạch và quản lý môi trường đô thị, khu vực nông thôn và các khu vực sản xuất trên địa bàn tỉnh; kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý môi trường các cấp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan chuyên môn về quản lý môi trường...
Trong giai đoạn 2005-2010, công tác bảo vệ môi trường ở tỉnh ta đã có những bước tiến đáng kể. Đến nay, cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường đã chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Mặc dù vậy, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác bảo vệ môi trường vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và xã hội. Kiên trì với mục tiêu và giải pháp đúng đắn đã đề ra chính là hướng đi đúng đắn để giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần vào sự phát triển bền vững của Hải Dương.
Anh Nguyên.
Bài đăng trên Tạp chí KHCN&Mt số 2/2011

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912