Khoa học và Công nghệ 2009-12-15 01:52:52

Nhằm quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng, năm 2008, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho thực hiện đề tài "Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân để đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hải Dương'' với mục tiêu của đề tài là:

- Điều tra, đánh giá thực trạng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh 5 năm qua, làm rõ những nguyên nhân mạnh yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục quốc phòng toàn dân.
- Đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi để thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trong tình hình hiện nay.
Qua quá trình thực hiện, đề tài đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây:
1. Kết quả điều tra đánh giá thực trạng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh:
Ban Chủ nhiệm đề tài đã thu về 2.774 phiếu khảo sát thuộc các đối tượng:
+Cán bộ chủ chốt (thuộc đối tượng 3 là Bí thư, phó Bí thư, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn): 474 phiếu tại 79 xã trên địa bàn các huyện Chí Linh, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng và TP Hải Dương.
+Đoàn viên thanh niên của phường Thanh Bình, TP Hải Dương và xã Tân Trường huyện Cẩm Giàng: 900 phiếu.
+ Học sinh của Trường PTTH Chí Linh, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Nguyễn Du-TP Hải Dương: 800 phiếu.
+ Sinh viên của Trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương, Trường trung cấp y tế Hải Dương, Trường cao đẳng nghề thương mại Hải Dương: 600 phiếu.
Dựa trên các số liệu, dữ liệu điều tra, đề tài đã đánh giá, kết luận về thực trạng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh như sau:
- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong những năm qua đã thường xuyên quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định, Thông tư, hướng dẫn Đảng và Nhà nước về việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQP-AN). Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác GDQP-AN và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh còn bộc lộ một số hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và một bộ phận trong cán bộ, đảng viên vẫn chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác GDQP-AN; việc bồi dưỡng, tuyên truyền về GDQP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa được coi trọng; chất lượng GDQP-AN còn thấp, giáo viên dạy kiến thức quốc phòng an ninh còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, các chính sách cho đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập; công tác GDQP-AN ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các cơ sở kinh tế tư nhân, các khu công nghiệp liên doanh với nước ngoài còn nhiều hạn chế và yếu kém.
- Công tác GDQP-AN trong nhân dân: những năm qua đã có sự chuyển biến tích cực, nhân dân ngày càng tin tưởng sâu sắc hơn vào chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước. Tích cực xây dựng phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, tham gia giữ gìn an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn góp phần củng cố chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên nôị dung, chương trình, thời lượng, phương pháp tuyên truyền GDQP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng còn nhiều hạn chế:
Trong số 900 đoàn viên thanh niên khi được hỏi về vấn đề nghe nói thời sự, nói chuyện chuyên đề về công tác GDQP-AN có 54% số người trả lời có được nghe, 35% trả lời không được nghe và chỉ có 11% số người được hỏi trả lời được nghe thường xuyên.
Nhận thức của đoàn viên thanh niên về các văn bản của Luật nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh dân quân tự vệ, ... có 45% người trả lời hiểu rõ về các văn bản đó, 52% trả lời hiểu một số nội dung và 3% trả lời không hiểu gì.
Khi được hỏi về sự phù hợp của nội dung GDQP-AN đối với đoàn viên thanh niên, có 46% số người được hỏi đều trả lời là nội dung phù hợp, 12% trả lời không phù hợp và 42% trả lời cần điều chỉnh về nội dung. Khi được hỏi về sự phù hợp của quỹ thời gian cho công tác GDQP-AN thì có 60% trả lời phù hợp và 54% người đề xuất ý kiến nên tuyên truyền về GDQP-AN vào buổi sáng.
- Công tác GDQP-AN cho học sinh các trường Trung học phổ thông ( PTTH) :
Năm học 2007-2008 trên địa bàn toàn tỉnh có 50 trường PTTH, 1.372 lớp với 69.686 học sinh, công tác GDQP-AN cho đối tượng này đạt 100%. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện còn có nhiều bất cập như lãnh đạo một số trường chưa thực sự coi trọng môn học GDQP-AN là môn học chính khoá, tổ chức học tập môn học này chưa chặt chẽ, chưa tuân thủ đúng các quy định. Kết quả điều tra cho thấy vẫn còn 14% số người được hỏi cho rằng sự quan tâm của lãnh đaọ nhà trường đối với môn học này là rất yếu, 9% cho rằng đội ngũ giáo viên đạt trung bình và 10% cho rằng thao trường, bãi tập chưa đáp ứng được nhu cầu.
Kết quả điều tra tình hình nhận thức của học sinh các trường PTTH về chương trình, nội dung, phương pháp công tác GDQP-AN có tới 91,75% trả lời đã phù hợp và 90,12% số người trả lời việc phân phối chương trình GDQP-AN phù hợp. Qua điều tra có 52% số người trả lời tốt khi được hỏi về các nội dung tài liệu, giáo trình GDQP-AN phục vụ dạy và học, 41% trả lời lá khá, 6,5% trả lời trung bình và có 0,5% trả lời yếu.
Về tình hình đội ngũ giáo viên GDQP-AN: còn thiếu về số lượng. Toàn tỉnh hiện chỉ có 126 giáo viên đã qua bồi dưỡi 6 tháng về GDQP-AN dạy trong các trường học với chất lượng hạn chế; giáo viên cơ bản là kiêm nhiệm, trong đó giáo viên giáo dục thể chất, giáo viên giáo dục công dân, giáo viên lịch sử kiêm giáo dục quốc phòng; giáo viên là sĩ quan quân đội có kiến thức về quân sự khá vững chắc nhưng phương pháp sư phạm lại hạn chế, phương pháp giảng chưa phù hợp với học sinh và khó khăn trong công tác theo dõi, kiểm tra, quản lý quá trình luyện tập của học sinh, việc bảo đảm vũ khí, khí tài, vật chất chuyên dụng phục vụ cho dạy và học còn gặp nhiều khó khăn.
Hiện nay việc dạy chay, học chay đang là hiện tượng khá phổ biến trong các trường PTTH.
Kết quả GDQP-AN, theo báo cáo sơ kết 5 năm của Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm 2002-2007 cho thấy có 326.021/326.154 lượt học sinh tham gia học tập và kiển tra môn GDQP-AN, đạt 99,96%, trong đó 75% đạt khá, giỏi. Kết qủa GDQP-AN đạt tương đối cao nhưng không đồng đều giữa các năm.
- Công tác GDQP-AN trong các trường Trung học chuyên nghiệp (THCN) và Trung học dạy nghề (THDN):
Năm học 2007-2008 trên địa bàn toàn tỉnh có 8 trường, 161 lớp với 6.534 học sinh, về phân cấp các trường THCN, THDN là nơi đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật đa ngành với thời lượng đào tạo khác nhau từ 18-36 tháng, do đó công tác GDQP-AN được phân định theo 3 nhóm là 120 tiết, 75 tiết và 45 tiết.
Trong những năm gần đây công tác tổ chức GDQP-AN trong các trường đã được chú trọng. Kết quả điều tra công tác tổ chức học tập tại các trường cho thấy : học rải môn thực hành là 17%, học rải môn lý thuyết là 16% và học tập trung toàn trường là 95%; về tỷ lệ các môn lý thuyết và thực hành kỹ năng quân sự quốc phòng khi được hỏi, có 76% số người trả lời là phù hợp, 15% chưa phù hợp và 9% cho rằng còn nặng về kỹ năng quân sự.
Khi được hỏi về nội dung chương trình môn GDQP-AN có phù hợp hay không có 78,75% số người trả lời là phù hợp, 21,25% trả lời chưa phù hợp; có 80,75 % trả lời sự phân phối chương trình GDQP-AN đã đáp ứng được yêu cầu môn học và đặc thù của học sinh THCN và THDN.
Đội ngũ giáo viên GDQP-AN tại các trường chỉ có 1-3 giáo viên kiêm nhiệm, phần đông là giáo viên thể dục thể chất dạy GDQP-AN, đội ngũ giáo viên này có rất ít người đã qua bồi dưỡng, tập huấn về quân sự, một số trường mời sĩ quan ở một số đơn vị đóng trên đị bàn tham gia giảng dạy.
Cơ sở vật chất cho GDQP-AN còn hạn chế, thiếu các tài liệu bổ trợ dạy học, giáo viên có ít tài liệu tham khảo, các dụng cụ cho việc dạy học mới chỉ đạt 70% nhu cầu tối thiểu, qua điều tra có 51% học sinh đánh giá cơ sở vật chất đạt tốt, 42% đánh giá đạt khá và 6% đánh giá ở mức trung bình.
Kết quả học môn GDQP-AN trong các trường có trên 44.993 lượt học sinh đã được học, đạt gần 100%, trong đó có 16% đạt loại giỏi, 62% đạt loại khá, 17,7% đạt trung bình và 4,3% đạt loại yếu. Có 10% số người được hỏi cho rằng không thích học môn GDQP-AN.
- Công tác GDQP-AN trong các trường cao đẳng (CĐ) và đại học (ĐH) trên địa bàn tỉnh:
Hiện trên địa bàn tỉnh có 9 trường CĐ và 01 trường ĐH với 10.079 sinh viên, công tác GDQP-AN chủ yếu dược tổ chức học tập trung toàn trường, chưa nghiêm túc trong việc học rải các môn lý thuyết và thực hành, thời lượng dạy GDQP-AN cho sinh viên là 160 tiết, nội dung chương trình được thực hiện khá tốt, riêng chỉ có nội dung quân binh chủng và chuyên ngành dùng cho các trường đào tạo gắn với quốc phòng thực hiện còn hạn chế. Phương pháp thực hiện phù hợp với điều kiện giảng dạy giữa môn lý thuyết và thực hành.
Đội ngũ giáo viên GDQP-AN trong các trường chủ yếu là sĩ quan quân đội ở cơ quan quân sự của địa phương, đội ngũ giáo viên còn thiếu về số lượng và chưa được chuẩn hoá. Cơ sở vật chất phục vụ cho GDQP-AN trong các trường này cũng còn thiếu, chỉ đáp ứng ở mức trung bình được 12%, sự thiếu hụt này đã ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng công tác GDQP-AN.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm 2003-2008 có 31.672/42.873 lượt sinh viên các trường CĐ, ĐH hoàn thành GDQP-AN theo quy định, đạt tỷ lệ 73,87%, kỹ năng quân sự của sinh viên đã có bước tiến bộ hơn trước.
- Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành:
Toàn tỉnh hiện có 81.755 đồng chí từ đối tượng 1 đến đối tượng 5 đã được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
Đề tài chỉ thực hiện nghiên cứu sâu về đối tượng 3, nên giới hạn kết quả điều tra sau đây:
Kết quả điều tra 447 đồng chí cán bộ chủ chốt ở tại 79 xã, phường cho thấy có 0,4% người có tuổi từ 18-30, 9% người tuổi từ 31-40 tuổi, 76,6% người tuổi từ 41-50 và 14% tuổi từ 51-60; số cán bộ đã qua quân đội chiếm 79%. Đặc điểm trên là điều kiện rất tốt cho công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Từ năm 2003-2008 toàn tỉnh đã tổ chức được 32 lớp cho 2.618/3.126 đồng chí, đạt 81,4%.
Thông qua công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh giúp cho các đối tượng nâng cao trình độ kiến thức tổng hợp, tư duy chiến lược, năng lực hoạt động thực tiễn trong xây dựng chính quyền địa phương cơ sở, đặc biệt là lĩnh vực công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Một số hạn chế chủ yếu nổi lên là chương trình còn nặng nề, cồng kềnh, gây tình trạng quá tải cho người học; nội dung còn có sự trùng lặp, chồng chéo giữa một số chuyên đề trong khóa học; tỷ lệ thời gian đi nghiên cứu thực tế và bồi dưỡng năng lực thực hành còn ít. Khi được hỏi về đánh giá chất lượng nội dung chương trình GDQP-AN thì có 64% số người trả lời là đáp ứng được yêu cầu. Đội ngũ giáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh chủ yếu là sĩ quan ở các cơ quan quân sự trên địa bàn, có nhiều kinh nghiệm trong quân sự nhưng thiếu chuyên môn nghiệp vụ về sư phạm.
- Công tác bồi dưỡng KTQP-AN cho chức sắc, nhà tu hành và chức việc các tôn giáo:
Công tác này được chú trọng thông qua các lớp bồi dưỡng KTQP-AN. Trên địa bàn tỉnh có 3 tôn giáo là Công giáo, Tin lành và Phật giáo với tổng số 200.389 giáo dân, tín đồ phật tử chiến 11,5% dân số trên địa bàn tỉnh. Đến nay tỉnh đã tổ chức được 3 lớp với 404 chức sắc, nhà tu hành và chức việc các tôn giáo tham gia và đã tổ chức được 2 buổi toạ đàm về thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
2. Đề tài đã đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDQP-AN đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh:
- Tăng c¬¬ường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu phối hợp thực hiện của Hội đồng GDQP-AN và các ban, ngành, đoàn thể, nòng cốt là ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Gíao dục và Đào tạo và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới.
- Nâng cao nhận thức, đổi mới toàn diện công tác tổ chức GDQP-AN.
- Đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, nội dung ch¬ương trình; hình thức, phương pháp thực hiện công tác GDQP-AN.
- Kiện toàn nâng cao chất l¬ượng đội ngũ giáo viên trong thực hiện công tác GDQP-AN.
- Nâng cao trình độ nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử đối với môn GDQP-AN.
- Tăng c¬ường công tác kiểm tra, thanh tra, sơ tổng kết đánh giá kết quả rút kinh nghiệm công tác GDQP-AN.
- Tăng cường đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất nâng cao chất lượng hiệu quả công tác GDQP-AN.


Thạc sỹ trần Thị Loan
Bài đăng trên tạp chí KHCN và MT số 5/2009Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912