Tổ chức Công đoàn 2009-07-21 09:15:45

Trong không khí thi đua sôi nổi của công nhân viên chức lao động cả nước lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Viên chức VN, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, BCH Công đoàn Viên chức VN đã xây dựng 4 chương trình hành động và các cấp công đoàn đã cụ thể hoá tích cực triển khai phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình. Đối với các công đoàn cơ sở cũng đã có những hoạt động, những chuyển biến rất tích cực song do đặc thù chuyên môn của từng ngành nên hoạt động công đoàn cơ sở còn nhiều hạn chế. Các hoạt động thi đua còn gặp nhiều khó khăn, các phong trào chưa được hưởng ứng sâu rộng trong công nhân viên chức.

. Vậy phải làm thế nào để hoạt động Công đoàn cơ sở thật sự có hiệu quả:
* Một là Tổ chức học tập, quán triệt thật sâu sắc, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chức, nội dung tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW hội nghị Trung ương 6 về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", hiểu rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng, thấy được tình hình thực trạng của giai cấp công nhân trong những năm đổi mới vừa qua. Đồng thời phải nắm vững 5 quan điểm, 6 mục tiêu, 5 giải pháp xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, từ đó cụ thể hoá thành kế hoạch phù hợp với tình hình cơ quan và thực trạng, khả năng của đội ngũ công nhân viên chức lao động để tổ chức có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 của Đảng. Gắn việc học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) với việc thường xuyên thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong đó chú trọng giáo dục việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng hành động cụ thể, từ đó giới thiệu, nhân điển hình trong Công đoàn cơ sở.
* Hai là Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cả 3 loại hình theo Nghị định 71-NĐ/CP, Nghị định 07-NĐ/CP và Nghị định 87-NĐ/CP của Chính phủ, điều quan trọng là hoạt động Công đoàn sao cho đơn vị thấy được vai trò tích cực của người đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng công việc, đồng thời Công đoàn phải bảo vệ được quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia giám sát và quản lý quá trình lao động, xây dựng đơn vị vững mạnh, chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thu hút đông đảo đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ quan văn hoá, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội thông qua các phong trào thi đua để xây dựng, kiện toàn tổ chức công đoàn, phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn trong tình hình mới
* Ba là Công đoàn phải xây dựng chương trình thật cụ thể cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban nữ công, Uỷ ban kiểm tra công đoàn.
* Bốn là Động viên đoàn viên thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi trong công tác, đặc biệt là không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiệm vụ cơ quan. Tổ chức công đoàn kết hợp chặt chẽ với chính quyền có kế hoạch tổ chức tốt việc đào tạo, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đoàn viên công đoàn. Trên cơ sở định hướng phát triển, vừa tạo môi trường công tác, học tập giúp cho cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm được giao, đồng thời là cơ sở để giáo dục, rèn luyện, thử thách tạo nguồn phát triển đảng viên. Trong đội ngũ công nhân viên chức lao động bổ sung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị.
* Năm là Tổ chức các phong trào thi đua: Phải coi trọng thi đua là phong trào cách mạng quần chúng, vì vậy phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục vận động quần chúng tự nguyện, tự giác thi đua. Thi đua phải gắn chặt và thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của đơn vị, coi trọng chất lượng và hiệu quả.
* Sáu là Tiếp tục cải tiến nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, chăm lo cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, kiểm tra đôn đốc thực hiện các chế độ chính sách cho đoàn viên công đoàn theo quy định của Bộ Luật lao động. Đặc biệt Chủ tịch Công đoàn phải làm tốt công tác tham mưu với Thủ trưởng cơ quan để động viên tinh thần và vật chất cho đoàn viên. Muốn vậy Công đoàn phải tham gia quản lý cơ quan, đơn vị. Cần nói rõ thêm Công đoàn tham gia quản lý không có nghĩa là làm thay công việc quản lý của chính quyền. Việc tham gia quản lý thông qua các hình thức: Tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức nhằm "Thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan". Tham gia các hội nghị tư vấn trong cơ quan như: Hội đồng khoa học, hội đồng nâng lương, hội đồng kỷ luật, thi đua khen thưởng...Tổ chức đối ngoại, hội nghị liên tịch, tổ chức chỉ đạo hoạt động Ban thanh tra nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua, tham gia giải quyết khiếu nại - tố cáo các tranh chấp lao động, tổ chức các hội nghị chuyên đề.
* Bẩy là Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh: Củng cố, ổn định hệ thống tổ chức Công đoàn. Xây dựng Quy chế làm việc Ban chấp hành, xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với chuyên môn. đặc biệt chú trọng kiện toàn các tổ Công đoàn, nội dung hoạt động của tổ Công đoàn "3 giúp, 1 thực hiện" phải được chương trình hoá. Nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của cán bộ Công đoàn.
* Tám là Đổi mới phương pháp hoạt động Công đoàn: Trong hoạt động không được mệnh lệnh, hách dịch, cửa quyền, quan liêu, độc đoán mà phải coi trọng thuyết phục, giáo dục, vận động, phát huy tính tự nguyện, tích cực, năng động, sáng tạo của quần chúng. Tránh nặng về hội họp, ra nhiều văn bản, nghị quyết mà thiếu sự kiểm tra, đôn đốc.
* Chín là Đổi mới tổ chức cán bộ công đoàn: Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ. Bố trí, sắp xếp sử dụng hợp lý cán bộ trên nguyên tắc: Vì việc tìm người chứ không vì người tìm việc. Cần đánh giá đúng năng lực cán bộ Công đoàn, coi trọng năng lực thực tế, năng lực trí tuệ, năng lực khoa học. Không đánh giá dựa theo cảm tính. Công tác Công đoàn được coi như một nghề. Từ đó có chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, có chế độ, chính sách động viên, khuyến khích cán bộ tích cực trong hoạt động Công đoàn. Có cơ chế bảo vệ cán bộ Công đoàn trong cơ chế thị trường.
* Mười là Đổi mới công tác chỉ đạo, thực hiện: Trong quá trình tổ chức, chỉ đạo, thực hiện hoạt động Công đoàn phải thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tránh coi kiểm tra là xử lý kỷ luật mà phải coi kiểm tra là giúp đỡ, uốn nắn. Trong kiểm tra đòi hỏi người cán bộ Công đoàn phải biết lắng nghe ý kiến quần chúng, biết nắm bắt thông tin nhiều chiều, xử lý thông tin một cách khách quan, khoa học, nhằm phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ quần chúng, ngoài ra còn đòi hỏi người cán bộ Công đoàn phải biết tự nghiên cứu, tìm hiểu các chế độ chính sách cho đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn phải là người tiếp tục phát huy có hiệu quả những việc đã làm được, đổi mới hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần cho đoàn viên góp phần vào việc phát triển sự nghiệp khoa học chung của cơ quan.


Thêm bình luận


Tin khác

Giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ VII - 2017 (20/07/2017)

Gặp mặt biểu dương các cháu có thành tích trong năm học 2015 - 2016 (26/06/2016)

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương giành nhiều huy chương trong giải thể thao 2015 (15/05/2015)

Sở khoa học và Công nghệ kỷ niệm 105 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/910 – 8/3/2015 (09/03/2015)

Giải thể thao công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hải Dương năm 2014 (07/07/2014)

Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3 (11/03/2014)

Sở Khoa học và Công nghệ gặp mặt cán bộ nghỉ hưu qua các thời kỳ. (14/02/2014)

Chào mừng ngày 20/10: Phụ nữ Việt Nam - Người viết tiếp trang sử vàng đất nước (03/10/2013)

Giao lưu thi đấu thể thao khối Văn hóa – Xã hội năm 2013 (26/08/2013)

Giải thể thao trong công chức, viên chức, lao động năm 2013 (09/07/2013)

Công đoàn Sở KH&CN tham gia xây dựng Qũy “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” (27/05/2013)

Kỷ niệm về một lần gây cháy tại cơ quan (02/05/2013)

Tìm hiểu về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (tiếp) (10/04/2013)

Tìm hiểu về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (tiếp) (05/04/2013)

Tìm hiểu về "An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ" (Tiếp) (28/03/2013)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912