Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng 2009-05-17 17:00:00

Ngày 26/12/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2885/QĐ-BKHCN v/v công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu. Tiêu chuẩn này hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và thay thế TCVN ISO 9001:2000. Tham khảo tại Website:http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_9001_2008.htmTCVN ISO 9001 : 2008 "Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu" được Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 176 xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2008 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO).So với phiên bản năm 2000, tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 không đưa ra các yêu cầu mới, mà chỉ làm sáng tỏ những yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000, dựa vào kinh nghiệm áp dụng trong 8 năm qua và đưa ra những thay đổi hướng vào việc cải tiến nhằm tăng cường tính nhất quán với tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 về hệ thống quản lý môi trường.Tiếp đó ngày 08/5/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 1043/BKHCN-TĐC v/v áp dụng TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Tại Công văn này Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai như sau:

1. Cơ quan hành chính nhà nước đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và đang còn thời hạn hiệu lực thì không phải thực hiện việc chuyển đổi.
2. Từ ngày 01/01/2010, tất cả các trường hợp cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phải áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
3. Trong thời gian từ nay đến ngày 01/01/2010, khuyến khích các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 9001:2008 để được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn này.
4. Từ thời điểm này, thời hạn đánh giá giám sát định kỳ sau chứng nhận là 12 tháng/lần.

 

 


Thêm bình luận


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912