Khoa học và Công nghệ 2017-08-24 09:21:38

MỘT SỐ ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 về việc “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, thay thế Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 về “Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương” nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học và công nghệ gắn với thực tiễn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay, góp phần đưa hoạt động khoa học và công nghệ gắn thực tiễn đời sống, kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Quy định được xây dựng trên cơ sở các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và công nghệ sửa đổi năm 2013 như: Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và Công nghệ; Thông tư Liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, v.v...

Các nhiệm vụ KH&CN gồm có các nhiệm vụ do tỉnh đặt hàng và các nhiệm vụ do các tổ chức và cá nhân đề xuất là các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, các nhà khoa học độc lập, v.v... nhằm giải quyết các nhu cầu bức xúc của sản xuất, đời sống, xã hội, an ninh, quốc phòng; quản lý kinh tế, kỹ thuật và quản lý xã hội ở một ngành, một địa phương trong tỉnh hoặc các vấn đề bức xúc của sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, có tác động đến nhiều lĩnh vực. Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN theoĐiều 6 Thông tư Liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, gồm các mục chi: công lao động trực tiếp cho các chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ, thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học; thành viên, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ; thuê chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước phối hợp trong quá trình nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ KH&CN; chi sửa chữa, thuê tài sản, mua sắm tài sản thiết yếu,phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ...; chi hội thảo khoa học, công tác phí trong và ngoài nước phục vụ hoạt động nghiên cứu. Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu; chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu; chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn phục vụ hoạt động nghiên cứu; chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý trong triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN; chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Ngoài ra, tỉnh Hải Dương quy định bổ sung một số yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Hải Dương gồm:công cán bộ tại các địa phương hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN;in ấn, xuất bản và phát hành các sản phẩm nghiên cứu;hội thảo đánh giá tiến độ thực hiện; tuyên truyền, xăng xe phục vụ hoạt động nghiên cứu; nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp người dân và các đối tượng khác tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được hỗ trợ tiền mua thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, thuốc thủy sản, chế phẩm sinh học,... về giống cây trồng vật nuôi đưa vào nghiên cứu, sản xuất thử, sản xuất trình diễn, mô hình sản xuất mở rộng, cụ thể định mức được hỗ trợ như sau:

a) Đối với giống cây trồng, vật nuôi đưa vào khảo nghiệm, áp dụng sản xuất thử lần đầu trên địa bàn tỉnh: hỗ trợ 100% kinh phí mua giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ 100% phân bón, chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật: là loại đặc chủng hoặc theo yêu cầu khoa học; hỗ trợ 100% thuốc thú y, thuốc thủy sản.

b) Đối với giống cây, giống con đưa vào mô hình sản xuất trình diễn, mô hình sản xuất mở rộng: hỗ trợ 50% tiền mua giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ 50% tiền mua phân bón, chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật là các loại đặc chủng hoặc theo yêu cầu khoa học; hỗ trợ 50% tiền thuốc thú y, thuốc thủy sản.

Tổ chức chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước được dự toán các nội dung chi quản lý chung phục vụ nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: chi điện, nước, các khoản chi hành chính phát sinh liên quan đảm bảo triển khai nhiệm vụ KH&CN tại tổ chức chủ trì; chi tiền lương, tiền công phân bổ đối với các hoạt động gián tiếp trong quá trình quản lý nhiệm vụ KH&CN của tổ chức chủ trì. Dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng.Các Nhiệm vụ KH&CN cần phải thuê chuyên gia trong nước không quá 30,0 triệu đồng/người/tháng (22 ngày/1 tháng). Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia ngoài nước thì kinh phí thực thuê chuyên gia không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Ngoài ra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN được chi về hội thảo khoa học, hội thảo đánh giá tiến độ, nghiệm thu cấp cơ sở, chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu phục vụ nghiên cứu theo định mức đã quy địnhvà các khoản chi khác được vận dụng theo các quy định hiện hànhcủa tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật.

Vũ Dương

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912